خیالت راحت وجودم. من مواقعی از روز ریزگزایانه مسائل رو بررسی میکنم و پای حرفت میشینم. مواقعی جدی به دنبال خدف عالی بودن (کمال) حرکت میکنم و تو را هم بازی میکنم. مواقعی جدی به دنبال حاو هول ج ن س ی خواهم بود. علیرغم اینکه احتمالا از تغییر میسری که در آن دارم در سرازیری پایین میروم خودم ترمزهایی را خواهم گرفت.

دنبال پروژه گرفتن باشم با میثم و بدین وسیله بتوانم ارتباطی بین این دو مقوله پیدا کنم و راه شرکت زدن برای خودم را فراهم کنم. شرکتی همچون پلاک آبی. تا الان هم مطالب خوبی میدانم. همانطور که دیر وارد جامعه بازی و عشقوحالی بچه ها شدم(نه زیاد دیر) دیرم وارد جامعه کارکردن میشم که خدم برم بگماین کارو میکنم جامعه. اون جراترو طی یکهفته پیدا نمودم

/ 1 نظر / 5 بازدید
زری ناز

درووووود امیدوارم هیچ وفت برای افسردگی وقت ندشته یاشین!