فکرشده ها و منتجات ۱۹ تير اينجانب

مارشال مک لوهان: ۱۹۱۱-۱۹۸۰  کانادایی - دهکده جهانی - وسایل ارتباط جمعی

هدایتگران این سالهای حکومت: خزعلی-مصباح-خوشوقت-جنتی

مکانیسم دفاعی ـ تکامل روانی جسمی ـ گشایش عقده ها ـ اصل کامجویی ـ اصل واقعیت ـمنبع تامین انرژی ـ علی دشتی ـ ستودن احساس گناه و اضطراب نسبت به جنس مخالف ـ هما درباری ـ پنج مرحله فروید: دهانی مقعدی نهفتگی بلوغ تناسلی ـ

/ 0 نظر / 7 بازدید