علم روانشناسی می گوید :

وقتی یک نفر خیلی میخندد حتی برای چیزهای احمقانه و پیش پا افتاده بدانید او از درون عمیقأ غمگین است.

اگر یک نفر خیلی می خوابد بدانید که تنهاست.
...
اگر یک نفر کم حرف می زند سریع حرفش را می گوید و دوباره سکوت می کند بدانید رازی در سینه دارد.

وقتی یک نفر نمی تواند گریه کند بدانید ضعیف است.

وقتی یک نفر با یک روال غیرعادی و حجم زیاد غذا می خورد بدانید که تحت تنش است.

وقتی یک نفر برای چیزهای کوچک گریه می کند یعنی رقیق القلب و معصوم است.

اما وقتی یک نفر سریع بخاطر چیزهای کوچک عصبانی می شود یعنی درگیر عشق است ..

/ 0 نظر / 6 بازدید