آقاجان من بدم میاد برم تو جمع فامیل .. فردا شب عموم اینا میان همش با خودم در کلنجارم برم یا نرم خونه....

/ 2 نظر / 5 بازدید
ویسپوران

برو عزیزم برو حالشو ببر این همه مشکلات داری میتونی تو یه شب خودتو تخلیه کنی و بری تو فاز آماده شدن برای مقابله با مشکلات یه شب که هزار شب نمیشه من بودم همچین خراب میشدم تو عروسی که انگاری به عمرم عروسی نرفتم ، بعدشم میرفتم تو کار دنس و تانگو و ... [نیشخند][شیطان]

ف ق

ویسپوران جون رقص و تانگو کجا بود... اگه بود که با کله که چه عرض کنم با جای دیگم می رفتم... عروسی نیس اصلا.. تازه اونم خانواده ی من که خیلی اهل اینکاران... ابدا