جرقات فکری امروز

توسری خور نباش ـ ـ   تعقیب کلاسهای صبح یکشنبه ـ ـ   دل و زبان یکی همه چی اینه آفت و آسیب شناسی دل وزبان یکی ـ ـ  هدف آگاه بودن نه معلم اخلاق بودن ـ  ـ هر چیز به زبان می آید باید گفت: اولویت با کیست؟ زندگی کردن بلد نیستم مشاور بطور دائمی ـ ـ  هزینه دیر بزرگ شدن را میدی ـ ـ  کمرویی در ارتباط با مردم و اضطراب قبلی ـ ـ  بابابزرگ فردی بی ادب ـ ـ هدف بزرگ چیه یه آدمه فرهنگی که نویسندس ـ

/ 0 نظر / 7 بازدید