حالم خیلی گرفته شد.. من برا چی زندم... الان با تمام وجود خواستم خود کشی کنم.. مخابرات رو فکر می کردم قبول میشم. سر راهم.. بد مصاحبه کردم دیگه به شوخی گرفتم... من همون کار گند گه رو باید برم.. به من نیمدی که شراژیطم خوب باشه همیشه باید متوسط باشه... کس کشی کردن قبل اخرین روز دادن.. شاید به خاطر نبود مدارکم حذف شدم . مصاحبم خندیددم .. ایشون .. اونجا که گفت با پدرش مشکل داره بدرد نمی خوره بچه پایین شهر.. خودم تشخیص میدم چیا حذفم میکنه .. اینقدر هعل بودم کهخ حو.دم لو دادم ضعقمامو... اصلاا نمی خوام .. حوصله ندارم.. گند زد به عیدم... کاشکی بمیرم. کک کس ننت سارا.. نرفتم خط 76.. من اتز همه از همه از همه بدترم ... تو این قضیه حدئاقل بدترم که سر هیچ کاری نمی توتن دووم بیارم.. از هرکی نگا میکنم بدبخترم.. بقیه میگفتن قبول نمی شمت.. اون باید 3 ... تا اخر عمر بدبخت...

پیر شدم نشد منم خوشحال بشم .. نشد .. بیخود امیدوار نشو بگو این یه سراغاز میشه من کار خودمو را بندازم .. خسته شدم ازرین امیدواریای مسخرت.. دیگه سن است... خاتنوادم اخه من چه جوری بهتون بگم من بدبختم.. همه خونه دارن.. از همه عقبترم... که چی زندکی اتی کاسش خ... بعد امشب برم بخندم اخه برم تو اتاقم یه گوشه ای... خدای کس کش مادر جنده  من از حمید از مجتبی از ممد از پورنگ از ممدرضا از رضا از یاسر از همه همه بدبخترم... اینوه هنوز نفهمیدی نه دوران که باید کس بهم میداددی نه ای.. اتین مساتله باعث شد سرکار نرم... زندگیم همونجور که منطق برای شخصی مثه من حکم میکرد جلو بره.. حالاا تازه الان عقب موندگیام داره میزنه بیرون .. اخهع از این ببعد چجوری زندگیمو جمع کنم؟؟

نمی دون الان میتونم 7 دلیل برای عدم موفقیتم اعلام کنم ولی .. هیچ حقی قائل نیستن برام برای موفقیت.  بلر برای موفقیت.. یه خورده تفریح میکنم جوری رفتاتر ... نشد اقلا با این همه دغدغه آ خرم به عنوان یه فردی که زندیگیش زیاد لذت نبرده بخدا همین میشه به پیر به پیغمبر خههمیهنه.. چرا ی

کی میخوای بفهمی دیگه چه جوری آقاجان من مشکل دارم...من با این روشی که برای زندگیم انتخاب کردم با اصطکاکیی که با خودم و خانتوادم دارم با مشکلاتی که دارم بواسطه ی کارم و تحصیلم و کمروی و خصو صیات دیگم بخاطر اینکه زشتم بهم نمی دن دلخوشی ای ندارم    نمی توتنم به زندگی ادامه بدم حداقل معتاد باید بشم.

 

با این شهوتم چه کنم... با این کار ... اینقدر لفت میدم تا دیگه وقتی نباشه .. کار تحقیقاتیم نمی خوام کار خوب چرا باورت نمی شه تو کولاک کنی یه زندگی معمولی خواه یداشت پس چرا زندگی اخرم مجبوری مثه قاسم قبول کنی ... من از همه بدبخترم... باور نمی خوای بکنی مادرجنده کسکش

کس کش ... دیگه دارم .. کس نمی کنکم مصاحبه های شغلیمم گند میزنم اصلا کارام نرمال نیست تصمیمات صادق نیست رقیبام میزنن جلو ازم همه بهم پوزخند میزنن بهم .. خرجش یه زنگ زدننیست.... اینهمه رفتم دنبالش بابا واقعا نمی خوای باور کنی به تو نمی دن من بدبختم پس چیکار کنم...

این کس نکردنم این که بهم نمی دن اینکه احساس کنم جذاب نیستم باعث شده وسوساس سر بزنگا همیشه منو گاییده باشه نزاشته باشه همون صادق خونسر و موفق باشم .. تو مصاحبه تو کنکور که می دونم دارم میزنم جلو بیاد سراغم همیشه به ژیه نوعی ریده باشه بمن ..........قابل حل نیست کسکش گاییدمت

/ 0 نظر / 15 بازدید