آنچه را درست می دانی به سوی انجام دادنش برو برو... که حالهای بدت مواقعی است که کار درستی را انجام ندادی..(م.ف) و آنچه را می خواهی برای بدست آوردنش حداقل تلاش رو بکن .

/ 0 نظر / 5 بازدید